REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE   

Gateste acrisor si castigi cu Lemondor”

Perioada campaniei:

26 octombrie – 25 noiembrie 2017

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională “Gateste acrisor si castigi cu Lemondor” este organizată de RINGIER ROMÂNIA, cu sediul în București, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Iride Business Park, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10882/1996, cod fiscal RO 9060359, și la AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificării nr. 5216/2007(denumită în continuare “Organizator” sau “RINGIER ROMANIA”).

Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfășurării campaniei pe site-ul www.retetepractice.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMÂNIA, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 9-9A, Iride Business Park, sector 2, București.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia și prin întocmirea unui Act Adițional la prezentul regulament, notificat și autentificat. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoștință publicului pe site-ul www.retetepractice.ro și/sau pe pagina de Facebook a publicației retetepractice.ro.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoțională „Gateste acrisor si castigi cu Lemondoreste organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare, aceștia nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promotională “Gateste acrisor si castigi cu Lemondor”este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania promotională “Gateste acrisor si castigi cu Lemondor” se desfasoară pe site-ul www.retetepractice.ro   în perioada 26 octombrie – 25 noiembrie 2017.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoțională “Gateste acrisor si castigi cu Lemondor” este deschisă tuturor persoanelor fizice cu reședința în România, cu vârsta de cel puțin 14 ani, împliniți pană la data începerii Campaniei și care respectă prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promoțională “Gateste acrisor si castigi cu Lemondor” angajații și/sau colaboratorii RINGIER ROMÂNIA, precum și rudele acestora până la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociațiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care RINGIER ROMÂNIA, dețin participații, funcții sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum și angajații agențiilor implicate și ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMÂNIA și rudele acestora, până la gradul IV  inclusiv.

Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să se supună și să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMÂNIA și a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.retetepractice.ro sau va fi comunicat gratuit, oricui solicită o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMÂNIA, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, sector 2, București.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Pentru a se înscrie în concurs prin intermediul paginii web utilizatorii trebuie să urmeze următorii pași:

a) Să acceseze pagina web: http://www.retetepractice.ro/concurs-gateste-acrisor-si-castigi-cu-lemondor-18070

b) Să atașeze o poză cu un preparat gătit de cel care efectuează înscrierea;

b1) Preparatul să conțină lime sau lămâie;

c) Să răspundă la intrebarea: “La ce preparate folosiți suc de lime și suc de lămâie?”

d) Să completeze formularul de înscriere (nume, prenume, localitate, nr de telefon, email) și să efectueze inscrierea apăsând butonul “Inscrie-te”.

*Ultilizatorului îi este permisă o singură dată înscrierea în concurs, în caz contrar este descalificat și exclus din competiție.

*Pozele luate de pe internet vor fi descalificate.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Premiul acordat în cadrul prezenței campanii este:

10 x premii Lemondor;

(un premiu constă în 2xsuc de lămâie 125 ml, 2xsuc  de lime 125 ml, 1xsuc de lămâie bio 250 ml – Lemondor Polenghi)

Valoare premiu = 30.35 RON

Valoare totală premii: 303.5 RON

Un participant poate câștiga un singur premiu.

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Din baza de date în care utilizatorii sunt înscriși se aleg participanții care îndeplinesc condițiile specificate în

Regulament, secțiunea 5, urmând ca dintre aceștia să fie desemnati 10 câștigători prin tragere la sorți. Extragerea câștigătorilor se va face în trei zile lucrătoare de la încheierea campaniei.

In cazul in care premiul nu este revendicat in 7 zile, conform sectiunii 8, procedura de desemnare a unui

castigator se va repeta.

SECȚIUNEA 8. ANUNȚAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Câștigătorii vor fi contactați prin intermediul mail-ului  pentru anunțarea câștigului.

Câstigatorii sunt obligați să trimită mail în maximum 7  zile calendaristice de la data afișării acestora pe site, la adresa [email protected], pentru a revendica premiul prin: menționarea numelui, prenumelui, numărului de telefon, copie după buletin și a adresei la care va fi trimis premiul. În cazul în care câștigătorul este din provincie, numele și prenumele trebuie să coincidă cu cele completate pe site, în momentul înscrierii la concurs.

Premiile vor fi expediate prin curier/Poșta Română în termen de 30 de zile de la data revendicarii premiului.

SECȚIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influența principiul conform căruia

Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial.

Din momentul primirii premiilor de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea

acestora.

În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin , fără ca Organizatorul  să datoreze vreo despăgubire  respectivului .  În cazul  în care Organizatorul   va sesiza asemenea situații după ce premiul a fost   acordat, respectivul     îi va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii, mergând până la excluderea din concurs a oricărui concurent, daca există suspiciunea fraudei. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 10. MINORII ȘI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCIȚIU

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, sau persoană în imposibilitate fizică de a se deplasa, aceasta este îndreptățită să între în posesia premiului prin intermediul părintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană cu capacitate de exercițiu  restrânsă,  aceasta  este  îndreptățită  să  intre  în posesia  premiului  prezentând acordul  scris  al părintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului reprezentanților persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea reclamațiilor de orice natură legate de această provenite de la terțe părți.

SECȚIUNEA 11. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

RINGIER ROMÂNIA prelucrează date personale, în calitate de operator date poersonale, în bază notificării nr.

5216/2007 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Toate datele personale ale Participanților, furnizate de către aceștia devin proprietatea Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator pot fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promoționale nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție (art.15). În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către RINGIER ROMÂNIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 9-9A, Iride Business Park, sector 2, București.

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durată de existența a cazului de Forță Majoră, confirmat de Cameră de Comerț și Industrie a României.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezența campanie se vor rezolvă pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

Eventualele reclamații legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: RINGIER ROMÂNIA SRL, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, București, în termenul legal prevăzut de legea în vigoare. După această data, Organizatorul nu va mai luă în considerație nici o contestație.